ارائه خدمات لایروبی کانالهای صنعتی و خروج پسابهای مربوطه و شستشوی و لایروبی ماشینهای شستشوی و تخلیه سپتیکهای موجود در سطح شرکت

کد : 03/04
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1403/02/25
تاریخ پایان : 1403/03/08
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1403/03/01
مهلت ارسال پروپوزال : 1403/03/08
مستندات : دانلود
Top