انتخاب تامین کننده جهت انتخاب پیمانکار ترابری سبک (آژانس)

کد : 00/27
نوع : مناقصه
وضعیت : فعال
برگذار کننده : معاونت بازرگانی مگاموتور
تاریخ شروع : 1400/08/10
تاریخ پایان : 1400/08/24
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/08/24
مهلت شرکت : 1400/08/24
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/08/24
مستندات : دانلود
Top