انتخاب تامین کننده جهت خرید مواد اولیه غذا

کد : 0029
نوع : مناقصه
وضعیت : فعال
برگذار کننده : معاونت بازرگانی مگاموتور
تاریخ شروع : 1400/08/23
تاریخ پایان : 1400/09/07
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/09/07
مهلت شرکت : 1400/09/07
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/09/07
مستندات : دانلود
Top