انتخاب تامین کننده جهت خرید ٢١٠٠ دست لباس گرمکن

کد : 01/19
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : بازرگانی
تاریخ شروع : 1401/08/14
تاریخ پایان : 1401/08/28
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/08/28
مهلت شرکت : 1401/08/28
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/08/28
مستندات : دانلود
Top