انتخاب تامین کننده خرید کاورهای نایلونی

کد : 00/28
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1400/08/23
تاریخ پایان : 1400/09/07
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/09/07
مهلت شرکت : 1400/09/07
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/09/07
مستندات : دانلود
Top