انتخاب تامین کننده انتخاب پیمانکارجهت ترابری سبک (آژانس)

کد : 01/42
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/12/03
تاریخ پایان : 1401/12/10
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت :
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/121/16
مستندات : دانلود
Top