انتخاب پیمانکار آب بند نمودن استخر مجموعه ورزشی مگاموتور

کد : 01/05
نوع : مناقصه
وضعیت : فعال
برگذار کننده : بازرگانی
تاریخ شروع : 1401/02/20
تاریخ پایان : 1401/03/03
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/03/03
مهلت شرکت : 1401/03/03
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/03/03
مستندات : دانلود
Top