انتخاب پیمانکار جهت ایاب و ذهاب پرسنل شرکت

کد : 00/18
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : معاونت بازرگانی مگاموتور
تاریخ شروع : 1400/06/27
تاریخ پایان : 1400/07/08
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/07/08
مهلت شرکت : 1400/07/08
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/07/08
مستندات : دانلود
Top