انتخاب پیمانکار جهت ساخت انواع پالت

کد : 00/22
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : معاونت بازرگانی مگاموتور
تاریخ شروع : 1400/07/10
تاریخ پایان : 1400/07/24
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/07/24
مهلت شرکت : 1400/07/24
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/07/24
مستندات : دانلود
Top