انتخاب پیمانکار جهت تخلیه و بارگیری کانتینرهای پر و خالی

کد : 27-2/01
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/10/24
تاریخ پایان : 1401/11/08
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/11/08
مهلت شرکت : 1401/11/01
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/11/08
مستندات : دانلود
Top