انتخاب پیمانکار جهت حمل محمولات ترخیص شده از گمرک شهید رجالیی به مقصد شرکت تولیدی موتور ، گیربکس و اکسل سایپا

کد : 02/24-2
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1402/06/18
تاریخ پایان : 1402/07/04
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1402/06/26
مهلت ارسال پروپوزال : 1402/07/04
مستندات : دانلود
Top