انتخاب پیمانکار جهت ۴۰۰۰ دست خرید پیراهن

کد : 01/37
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/11/09
تاریخ پایان : 1401/11/16
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1401/11/16
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/11/23
مستندات : دانلود
Top