انتخاب پیمانکار جهت خرید ۱ دستگاه ذخیره ساز آرشیو QNAP

کد : 02/48-2
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1402/10/30
تاریخ پایان : 1402/11/09
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1402/09/04
مهلت ارسال پروپوزال : 1402/11/09
مستندات : دانلود
Top