واگذاری یک قطعه زمین به شرح جدول مندرج در مزایده

کد : 02/53-02
نوع : مزایده
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1402/11/14
تاریخ پایان : 1402/11/18
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت :
مهلت ارسال پروپوزال : 1402/11/18
مستندات : دانلود
Top